Garanti overfor forbrukere


Bruker du en MLF-bedrift er du dekket av MLFs garanti overfor forbrukere

Det innebærer at hvis bedriften går konkurs, blir du skadefri. Da vil MLF sørge for at en annen medlemsbedrift tar over jobben uten at det koster deg som kunde noe ekstra


Her er hovedpunktene i MLFs garanti overfor forbrukere:
Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) hefter som selvskyldnerkausjonist for krav som dekkes av garantien

Garantien gjelder for avtale om oppdrag mellom ethvert foretak som er medlem av MLF, i egenskap av oppdragstaker, og oppdragsgiver som opptrer i egenskap av forbruker, jfr. definisjonen i håndverkertjenesteloven § 1 første ledd (lov nr. 63/ 1989). Garantien gjelder ikke for oppdrag hvor utførelsen ble påbegynt før vedkommende oppdragstaker ble opptatt som medlem i MLF. Garantien gjelder heller ikke hvis vedkommende oppdragstakers medlemskap i MLF opphørte før utførelsen ble påbegynt

Garantien gjelder for oppdrag som reguleres av håndverkertjenesteloven

Garantien gjelder ikke oppdrag på boligeiendom som er organisert som sameie eller som borettslag. Oppdrag som kun omfatter innvendige arbeider og hvor oppdragsgiver er en enkelt sameier/ andelseier er likevel omfattet av garantien

Garantien gjelder kun for krav som oppdragsgiveren kan gjøre gjeldende i medhold av håndverkertjenesteloven, ikke for krav som følger av annen lovgivning eller ulovfestet rett. Har oppdragstakeren ved avtale eller på annen måte pådratt seg forpliktelser som går videre enn det som følger av håndverkertjenesteloven, dekker garantien kun oppdragsgiverens krav så langt det følger av loven

Garantien gjelder under ingen omstendigheter oppdragsgiverens krav på tilbakebetaling av forskudd på vederlag

Garantien dekker kun krav som springer ut av et og samme kontraktsforhold inntil et samlet beløp av kr 160.000, basert på Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr. desember 2008, målt i løpende kroner

Les mer om håndverkertjenesteloven her