Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Klageordning for forbruker


MLF har en egen klageordning for forbrukere

Å bruke den forutsetter at arbeidet er som du vil klage over, er utført av en av MLFs medlemsbedrifter

Klager din behandles først av MLFs lokale Skjønnskomite, som det stort sett finnes en av i hvert fylke.
Skjønnskomiteen vil forsøke å få partene enige. Hvis enighet ikke oppnås, vil Skjønnskomiteen fatte en avgjørelse i saken, som imidlertid ikke er bindende for partene
Oversikt over MLFs Skjønnskomiteer finner du her

Skriftlig reklamasjon før klage
Før du som forbruker klager saken inn for MLFs Skjønnskomite, må du ha reklamert skriftlig til medlemsbedriften. Dersom du og bedriften ikke kommer til enighet eller bedriften ikke besvarer reklamasjonen, kan saken bringes inn for Skjønnskomiteen

Det er kostnadsfritt for forbruker å melde inn en sak for behandling i ordningen

Hvordan man klager

Klage gjøres skriftlig. Klagen må inneholde en konklusjon, hvor du formulerer hva du krever (f. eks. utbedring av de mangelfulle arbeidene)  og en begrunnelse for kravet ditt. All dokumentasjon som har betydning for saken skal legges ved (som for eksempel kontrakt, rapport fra sakkyndig, brevveksling og fotografier). Klagen sender du til Skjønnskomiteen i ditt område direkte (MLFs Skjønnskomiteer)
 

Nyheter fra Maleren