Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Lover


Vi har to lover, som til sammen dekker hele forbrukermarkedet for bygge- og håndverkeroppdrag


Håndverkertjenesteloven
.... er fra 1989, med senere endringer. Lovteksten finner du her:
www.lovdata.no

Loven omfatter arbeid på eksisterende bygninger. Arbeid i forbindelse med nybygg reguleres av bustadoppføringsloven

Loven gjelder i utgangspunktet ikke hvor oppdragsgiveren er et sameie eller et boligselskap (borettslag eller lignende)

Les mer om Håndverkertjenesteloven fra Forbrukerrådet

 

 Bustadoppføringsloven
... er fra 1997, med senere endringer. Lovteksten finner du her:
www.lovdata.no

Loven gjelder alle arbeider som har forbindelse med oppføring av nybygg til boligformål – det være seg som helårsbolig eller til fritidsformål. Loven gjelder ikke arbeid på eksisterende bygninger, som reguleres av håndverkertjenesteloven

Loven gjelder for avtaler som er inngått direkte med forbrukeren. Hvis forbrukeren har avtale direkte med foretak innen alle de fag som bidrar til byggeprosjektet, kommer altså hvert kontraktsforhold inn under loven

Men forbrukeren kan også rette sine krav direkte mot underentreprenøren. Har f.eks. gulvleggeren gjort dårlig arbeid, kan forbrukeren altså ”hoppe bukk over” en eventuell hovedentreprenør som har engasjert gulvleggeren som sin underentreprenør. Når forbrukeren velger å gå frem slik, kan han gjøre det uhindret av eventuelle avtaler mellom hovedentreprenøren og gulvleggeren som måtte innskrenke forbrukerens rettigheter etter loven
 

Nyheter fra Maleren